coachingstrajecten

Voor lichtontwerpers en vormgevers

Coaching is een informele manier van leren door reflectie op je eigen maar ook op andermans werk, met theorie en praktijk. Een tweejarig traject biedt de deelnemers de mogelijkheid op diverse soorten projecten in meerdere (kunst)-disciplines ervaring op te doen, gecoached te worden en veel peer-to-peer uit te wisselen. Gebleken is dat het coachingstraject een enorme impuls aan de eigen carrière geeft dankzij de snelle persoonlijke ontwikkeling, de diversiteit aan projecten en het netwerk dat ontstaat uit de contacten met de coaches, de expertgesprekken, de publieke lezingen en de workshops.

De deelnemers
Onze deelnemers zijn zelfstandigen die na hun afstuderen in een kunstvak of in theater en lichttechniek een periode werkervaring hebben opgedaan en die een kloof ervaren tussen de praktijk en hun eigen kennis en ervaring. Met dit inzicht ontstaat de wens tot reflectie, verdieping en uitwisseling van ervaringen. Mensen met een achtergrond in een kunstvak die veel met licht werken kunnen deelnemen aan verkorte coachingstrajecten van min. 3 maanden tot 2 jaar.

Individueel traject gecombineerd met centrale activiteiten

Kern van het coachingstraject is de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. In deze ontwikkeling komen altijd de volgende elementen aan de orde:

 • inzicht in het persoonlijk ontwerpproces.

 • coaching op eigen of door iLo geïnitieerde projecten.

 • coaching op persoonlijk lichtonderzoek en experiment.

 • verbreding op het vakgebied in verschillende disciplines, zoals alle podiumkunsten, architectuur en openbare ruimte, musea, lichtkunst en interieur.

 • onderzoek, verdieping in lichtinnovaties en de toepassing daarvan in artistieke zin.

 • presenteren en communiceren in een artistiek team en voor opdrachtgevers

 • onderhandelen en zakelijk inzicht vergroten.

 • netwerkverbreding, opbouw portfolio, personal branding.

Activiteiten in het kader van het coachingstraject

Van de deelnemer wordt verwacht dat de maandagen zoveel mogelijk vrijgehouden worden voor deelname aan het coachingstraject. De coaching bestaat uit de volgende onderdelen:

 • individuele coaching door gevestigde (licht)ontwerpers op een aantal deenemers- of iLo-projecten
 • expertgesprekken door een deskundige (ontwerper, architect, dramaturg, etc.) met alle deelnemers gezamenlijk
 • deelname aan workshops en bijwonen van lezingen, door het iLo georganiseerd; deze worden zowel door Nederlandse als buitenlandse gastdocenten gegeven en zijn ook toegankelijk voor externen
 • wekelijks interne uitwisseling en regelmatig presentaties van de deelnemers aan elkaar van eigen werk (‘peer-to-peer reviews’)
 • onderzoek en experiment op schaal 1:4 en 1:6 (het iLo beschikt over twee laboratoria/theaters op schaal), gebruik van de iLo bibliotheek.
 • excursies in binnen- en buitenland naar voorstellingen / musea / architectuur / lichtkunstfestivals en naar lichtbedrijven, met gezamenlijke nabeschouwing.
 • werken aan interne projecten
 • weblog op de website www.lichtontwerpen bijhouden.

De ruimte voor de deelnemers om te werken aan eigen opdrachten of aan een project in een van de twee schaaltheaters is permanent beschikbaar (nabij Amsterdam-CS). Indien nodig wordt een ruimte (theater) voor grootschalige projecten gehuurd.

Kwaliteitsbewaking

Het iLo hanteert voor aanname een aantal criteria:
de deelnemer heeft in de afgelopen twee jaar lichtontwerpen gemaakt, wil gemotiveerd lichtontwerper worden, heeft talent en een overtuigend portfolio, en bij voorkeur een aanbevelingsbrief van een externe ervaren professional
de deelnemer beschikt over de noodzakelijke technische basiskennis en –vaardigheden
het iLo volgt de richtlijnen die de PLDA+ (Professional Lighting Designers Association) heeft opgesteld voor opleidingen op ‘masters’ niveau.
het iLo heeft een pool van (internationale) professionals van naam die als coach of voor andere activiteiten inzetbaar zijn.

Theatraal / dynamisch lichtontwerpen

De coaching richt zich op alle mogelijke manieren van theatraal lichtontwerpen. Onder theatraal / dynamisch lichtontwerpen verstaan wij de combinatie van de dramaturgie (het inhoudelijke aspect) op basis van de context, en de beleving, hetgeen een psychologisch aspect is.

Het belang van lichtregie is in toenemende mate aan de orde in de maatschappij. Het theater zien wij daarbij als broedplaats en oorsprong. Een training die theatraliteit en beleving als uitgangspunt heeft is complementair aan de benadering van de ingenieur die volgens de regels toeziet op de juiste toepassing van verlichting, en aan de technicus/belichter als uitvoerder.

Met het ontwerpen van een lichtplan bedoelen wij een lichtconcept waarin door middel van analyse en context nagedacht wordt over lichtkwaliteit, beleving en welzijn, functionaliteit en kosten waardoor er een afgewogen eindresultaat ontstaat. Kennis en toepassen van nieuwe lichttechnologie is altijd een aandachtpunt maar niet vanzelfsprekend.

Procedure van toelating:

 1. Kennismaking en toetsing: wederzijdse introductie iLo en kandidaat; presentatie portfolio en bespreking motivatie door de kandidaat; toetsing door het iLo

 2. Entreetraject: onder begeleiding (ontwikkelen en) formuleren van persoonlijke coachingsdoelen van de kandidaat en het schrijven van een subsidie- of werkgeversaanvraag voor deelname aan het coachingstraject

 3. Start coachingstraject van 2 jaar (tijdens behandelfase subsidieaanvraag tegen deelkosten, of na toekenning subsidie)


1 Kennismaking en toetsing
In deze fase vindt een tweetal gesprekken plaats met de kandidaat. Dit is noodzakelijk omdat het iLo een individueel traject biedt en iedere deelnemer vanuit een andere achtergrond en perspectief op zoek is naar verdieping en/of verbreding. Na deze verkennende gesprekken wordt besloten tot deelname aan het entreetraject.

2 Entreetraject
Het entreetraject vergt veel tijd en inzet van de deelnemer. Op basis van gesprekken met, en geholpen door vragenlijsten van het iLo verwachten we van de deelnemer dat hij/zij zelf schriftelijk verwoordt wat de persoonlijke doelen zijn voor zijn/haar artistieke ontwikkeling. Ook worden de onderzoeksdoelen geformuleerd. Dit proces eindigt met een verslag met beeldmateriaal waarin de artistieke ontwikkeling, inspiratiebronnen en de huidige werksituatie gekoppeld worden aan persoonlijke doelen voor het coachingstraject.

Na deze fase kan het verslag gebruikt worden als basis voor een subsidieaanvraag, of voor een aanvraag bij een werkgever voor een bijdrage in de kosten. Het iLo begeleidt de deelnemer bij een subsidieaanvraag. Indien een deelnemer subsidie aanvraagt bij een fonds dient rekening gehouden te worden met een behandeltermijn van tenminste 3 maanden en de daaraan gekoppelde formele startdatum. Aangezien in de praktijk blijkt dat de meeste deelnemers na het entreetraject direct willen beginnen bieden wie de mogelijk tot het volgen van een introductietraject.

3  Start coachingstraject van 2 jaar
Het coachingstraject duurt twee jaar. Elk jaar kent een activiteitenperiode van negen maanden. In juni, juli en augustus worden in principe geen workshops, expertgesprekken of lezingen gepland en zijn er geen gezamenlijke bijeenkomsten op maandagen.

Het ilo coachingsjaar heeft een flexibele, persoonsgebonden startdatum.
In de praktijk blijkt dat de twee jaren verdeeld worden over een langere periode. Dit komt mede doordat de subsidies meestal per jaar worden toegekend, en er tijd kan zittten tussen de verantwoording aan de subsidiënt van het eerste jaar en de aanvraag met toekenning voor het tweede jaar.

Kosten van het 2 jarig coachingstraject

De kosten voor coaching bedragen € 9.000,- ex btw per jaar. Dit bedrag is voor alle activiteiten die het iLo biedt: persoonlijke coaching intern en extern, deelname aan expertgesprekken, lezingen en workshops, begeleiding bij onderzoek, gebruik werkruimte en laboratoria/schaaltheaters, excursies, ondersteuning bij presentaties en subsidieverantwoor-ding, en lunches. In dit bedrag zijn niet de kosten voor de door het iLo georganiseerde binnen- of buitenlandse reizen opgenomen.

Het entreetraject
Voor de intensieve begeleiding van het entreetraject brengt het iLo een startbijdrage van  €450,- ex btw in rekening. Indien de deelnemer definitief gaat deelnemen aan het traject wordt dit in mindering gebracht op de kosten van het  coachingstraject.

Het introductietraject van 3 maanden
Dit traject is alleen mogelijk voor deelnemers die na het entreetraject wachten op uitslag van een aanvraag. Het introductietraject biedt de deelnemer de mogelijkheid om op eigen kosten 3 maanden mee te draaien met het iLo, die in mindering worden gebracht op de coachingskosten wanneer het gehele traject vervolgd wordt. De kosten bedragen 1.500,- en gelden alleen voor deelname aan de algemene activiteiten.

NB: Omdat we een instituut met een kleine omvang zijn, zijn we flexibel en kunnen we gemakkelijk inspringen op vragen die uit de markt ontstaan. Heb je een idee? Wij zijn altijd bereid om het uitvoeren van projecten of samenwerkingen te onderzoeken.